ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ  กมข.  Click..