ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมเมล็ดพันธุ์  กมข.  Click..