ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 1 รายการ กมข.  Click..