กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ