[สำนักบริหารกลาง] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2560

เช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง เช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน 30 วัน


ตามรายละเอียดแนบ...คลิก