คำสั่งกรมการข้าว เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

คำสั่งกรมการข้าว

ที่ ๔๐๔/๒๕๖๐

เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐


รายละเอียดตามเอกสารแนบ....คลิก

 

ดาวน์โหลดเอกสาร