พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 06 October 2561 832
คำสั่งกรมการข้าว เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 08 September 2560 2237
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 08 September 2560 1061
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 08 September 2560 1140
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 07 September 2560 1437