รายงานสถานการณ์เพาะปลูกข้าว

รายงานสถานการณ์เพาะปลูกข้าวแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร รอบที่ 1 ปี 2560/61

 

ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ประเมินสถานการณ์ครั้งที่ 1)

 

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (ประเมินสถานการณ์ครั้งที่ 2)

 

ประจำวันที่ 15 มิถุนายน2560 (ประเมินสถานการณ์ครั้งที่ 3)

 

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน2560 (ประเมินสถานการณ์ครั้งที่ 4)

 

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 (ประเมินสถานการณ์ครั้งที่ 5)

 

ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ประเมินสถานการณ์ครั้งที่ 6)

 

ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (ประเมินสถานการณ์ครั้งที่ 7)

 

ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (ประเมินสถานการณ์ครั้งที่ 8)

 

ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560 (ประเมินสถานการณ์ครั้งที่ 9)

 

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2560 (ประเมินสถานการณ์ครั้งที่ 10)