สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่เอกสารสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครือข่าวส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2564 20 November 2563 44
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่เอกสารสัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2564 20 November 2563 27
(ศมข.ขอนแก่น)สัญญาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 T3 ปี 2564 12 November 2563 33
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาวางผังแปลงโครงการตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 02 October 2563 93
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างผลิตสารคดีเผนแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smaer Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smaer Farmer) ปี 2563 02 October 2563 36
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ กรข.สจ๗/๖๓ 10 September 2563 56
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ กรข.สจ๕/๖๓ 01 September 2563 53
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพครบวงจร โดยดำเนินการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ "Press Tour : เส้นทางการผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์...สู่สินค้าข้าวคุณภาพ" สัญญาเลขที่ กรข.สจ๔/๖๓ 17 August 2563 59
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ กรข.สจ๕/๖๓ 17 August 2563 62
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว 06 August 2563 62