สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาวางผังแปลงโครงการตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาวางผังแปลงโครงการตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563