สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างผลิตสารคดีเผนแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smaer Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smaer Farmer) ปี 2563

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างผลิตสารคดีเผนแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smaer Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smaer Farmer) ปี 2563