ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สัญญาจ้างเหมาการบำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ ศสส.สจ1/60

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง จ้างเหมาการบำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม