กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ กรข.สจ๗/๖๓

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างเหมา
หน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม
และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ กรข.สจ๗/๖๓

รายละเอียด