กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพครบวงจร โดยดำเนินการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ "Press Tour : เส้นทางการผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์...สู่สินค้าข้าวคุณภาพ" สัญญาเลขที่ กรข.สจ๔/๖๓

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
เผยแพร่สัญญาจ้างจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพครบวงจร
โดยดำเนินการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ "Press Tour : เส้นทางการผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์...
สู่สินค้าข้าวคุณภาพ" สัญญาเลขที่ กรข.สจ๔/๖๓
รายละเอียด