กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และระบบการผลิตข้าว GAP ปี พ.ศ. 2563 สัญญาเลขที่ กรข.สจ3/63

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

เผยแพร่สัญญาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

และระบบการผลิตข้าว GAP ปี พ.ศ. 2563 สัญญาเลขที่ กรข.สจ3/63

รายระเอียด