กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ปี ๒๕๖๓

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ปี ๒๕๖๓
รายละเอียด...