กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบกาผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ผยแพร่สัญญาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบกาผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562