ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่สัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม