ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เผยแพร่รายการจัดซื้อจ้ดจ้าง

๑.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๕๗ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2562 จากแปลงขยายพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ใบสั่งซื้อ ๒๐๖/๒๕๖๒

๒.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๕๗ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2562 จากแปลงขยายพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ใบสั่งซื้อ ๒๐๗/๒๕๖๒

๓.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๕๗ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2562 จากแปลงขยายพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ใบสั่งซื้อ ๒๐๘/๒๕๖๒

๔.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๔๑ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2562 จากแปลงขยายพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ใบสั่งซื้อ ๒๐๙/๒๕๖๒