กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
เผยแพร่สัญญาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์