ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การเกษตรนาแปลงใหญ่ 2 รายการ

- สัญญาเลขที่ 01/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด

- สัญญาเลขที่ 02/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด