สัญญาจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการกรมการข้าวในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

สัญญาจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการกรมการข้าวในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

สัญญาเลขที่ สบก.สจ.23/60 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560


ตามเอกสารแนบท้าย...คลิก