สำนักบริหารกลาง เรื่อง สัญญาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

สัญญา

จ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

สัญญาเลขที่ สบก.สจ. 21/60 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด...คลิก (เพื่อดาวน์โหลด)