สัญญาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งปี 2560 ศมข.ขอนแก่น

สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปี 256009072560 109072560 209072560 309072560 4