สัญญาจ้างจัดทำแคร่เหล็กรองรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560)ศมข.ขอนแแก่น

07062560.107062560.207062560.307062560.407062560.507062560.6