สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาวางผังแปลงโครงการตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 02 October 2563 18
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างผลิตสารคดีเผนแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smaer Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smaer Farmer) ปี 2563 02 October 2563 15
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ กรข.สจ๗/๖๓ 10 September 2563 32
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ กรข.สจ๕/๖๓ 01 September 2563 31
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพครบวงจร โดยดำเนินการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ "Press Tour : เส้นทางการผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์...สู่สินค้าข้าวคุณภาพ" สัญญาเลขที่ กรข.สจ๔/๖๓ 17 August 2563 36
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ กรข.สจ๕/๖๓ 17 August 2563 45
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว 06 August 2563 41
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และระบบการผลิตข้าว GAP ปี พ.ศ. 2563 สัญญาเลขที่ กรข.สจ3/63 30 July 2563 56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 10 April 2563 253
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ปี ๒๕๖๓ 23 January 2563 145