โครงการภายใต้แผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร

1 โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว
2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
3 โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4 โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด
5 โครงการปลูกพืชหลากหลาย
6 โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว
7 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 60
9 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
10. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)
11 โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
12 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว
13 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
14 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน
15 โครงการปรับพื้นที่นาเพื่อส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์