รายงานการคํานวณต้นทุนผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานการคํานวณต้นทุนผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

2 .รายละเอียดศูนย์ต้นทุนก่อนเข้ากิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

3. รายละเอียดกจ.ย่อยเข้าสู่กจ.หลักและผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม