สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช) รับโอนข้าราชการพลเรือน

สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช) รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>