กรมบัญชีกลางจัดพิมพ์หนังสือ "แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1"

กรมบัญชีกลางจัดพิมพ์หนังสือ "แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1"

กรมบัญชีกลางจัดพิมพ์หนังสือ

"แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1" 

CLX 3180 20170315 14374401