ขอโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ขอโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดเพิ่มเติม