การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคระกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคระกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม