ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุุคคลผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุุคคลผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุุคคลผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ...  

https://qrcode.moac.go.th/assets/files_upload/9gsrtrJVjAi7fxn.pdf