การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผูจัดการใหญ่

การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผูจัดการใหญ่

โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่

https://qrcode.moac.go.th/assets/files_upload/YYSZBoCguUHlVjN.pdf