กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยสามารถ Downlad แบบแสดงความจำนงได้ที่ www.mdes.go.th