ประกาศ สำนักบริหารกลาง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโรหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ประกาศ สำนักบริหารกลาง

 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโรหิต

วิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

 

รายละเอียด..คลิก