สภานิติบัญญัติแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...>CLICK<