ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)

คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการการเลือกตั้ง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการการเลือกตั้ง  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>