สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

200218 0060 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

200218 0079

200218 0060

200218 0016  200218 0003

           เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

           โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมจัดนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการดำเนินงานปี 2558 –ปัจจุบัน มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแหล่งปลูกพื้นที่   ลุ่มน้ำปากพนัง และดำเนินการจำนวน 10 พันธุ์ ได้แก่

1)พันธุ์ช่อหลุมพี พื้นที่ปลูก 3,091 ไร่             2)พันธุ์ลูกลาย พื้นที่ปลูก 2,942 ไร่

3)พันธุ์เหลือง พื้นที่ปลูก 2,282 ไร่                   4)พันธุ์กาบดำ พื้นที่ปลูก 1,392 ไร่

5)พันธุ์ปิ่นแก้ว พื้นที่ปลูก 736 ไร่                    6)พันธุ์อีโข้ พื้นที่ปลูก 553 ไร่

7)พันธุ์ข้าวขาว พื้นที่ปลูก 504 ไร่                    8)พันธุ์ยาโค พื้นที่ปลูก 455 ไร่

9)พันธุ์ยุมหนุน พื้นที่ปลูก 94 ไร่ และ 10)พันธุ์สีรักษ์ พื้นที่ปลูก 37 ไร่

และดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านข้าวในพื้นที่ จำนวน 9 กิจกรรม (ปี 2558 – 2563) ดังนี้

           1. จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ในปี 2558 จำนวน 50 ไร่

2. การส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ ในปี 2558 จำนวน 80 ไร่ และในปี 2559 จำนวน 80 ไร่

3. การส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อบริโภค และแปรรูป เพื่อให้เกษตรกรปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน และแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ในปี 2558 จำนวน 150 ไร่ และในปี 2559 จำนวน 400 ไร่

4. แปลงสาธิตเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยในนาข้าว เพื่อจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมในขาข้าว ลดต้นทุนการผลิต โดยการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) บำรุงดินก่อนการปลูกข้าว ใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี ในปี 2558 จำนวน 20 ไร่ และในปี 2559 จำนวน 20 ไร่

5. การส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุน สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว ในปี 2560 – 2563 จำนวนปีละ 100 ไร่ รวมพื้นที่ดำเนินการจำนวน 400 ไร่

6. การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้หลักการ3 ต้องทำ และ 3 ต้องลด ดังนี้ ปลูกข้าวปีละไม่เกิน 1 ครั้ง ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ทำบัญชีฟาร์ม ลดอัตราเมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้สารเคมี ในปี 2560 จำนวน 100 ไร่ ปี 2561 จำนวน 100 ไร่ ปี 2562 จำนวน 100 ไร่ ปี 2563 จำนวน 200 ไร่

7. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยปฏิบัติดังนี้ การเตรียมดินแบบพิถีพิถัน ลดวัชพืช และใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม ใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิด ถูกอัตรา ตรงตามระยะเวลา ในปี 2560 จำนวน 100 ไร่ ปี 2561 จำนวน 250 ไร่ ปี 2562 จำนวน 400 ไร่ และในปี 2563 จำนวน 450 ไร่

8. ส่งเสริมการปลูกข้าวข้าวไร่เพื่อบริโภค เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ มีข้าวบริโภคในครัวเรือน ในปี 2560 จำนวน 80 ไร่

9. แปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในปี 2563 จำนวน 80 ไร่

กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช กองวิจัยข้าวและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน