สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิด งานเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยาน ร.2

1.2.63 2 200204 0009 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเปิด งานเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยาน ร.2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเปิด งานเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยาน ร.2

1.2.63 2 200204 0009

1.2.63 200204 0001  1.2.63 2 200204 0010

         เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563” ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

         การจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการการเกษตร แสดงผลผลิตทางการเกษตร ผลงานวิจัยด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิเช่น การแสดง ผลงานของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มยุวเกษตรกรจากโรงเรียนต่าง ๆ ผลงานของ Young Smart Farmer ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวขุนศรีหม้อ ได้แก่ แป้งมะพร้าว น้ำตาลมะพร้าวข้นหวาน มะพร้าวอบแห้ง และยอดมะพร้าวดอง เป็นต้น

1.2.63 200204 0041  1.2.63 200204 0016

         ในการนี้ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และนางสาวนิตยา คงแผน เกษตรกรตำบลแพรกหนามแดง และข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี      กรมการข้าวเฝ้ารับเสด็จฯ

         ในส่วนของกรมการข้าว ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ภายใต้แนวคิด "เกษตรกรปลูกข้าวครบวงจร" ภายในงาน ดังนี้

         1. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เช่น การทดสอบความงอก การวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ เป็นต้น

         2. ผลิตภัณฑ์ข้าว (ข้าวสาร) ที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (GAP ข้าว) จากกลุ่มเกษตรกรตำบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

         3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอกแบบหลอด

         นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการที่มีชีวิตในแปลงสวนเกษตร ซึ่งแบ่งเป็นซุ้มไม้เลื้อย แปลงปลูกพืชผักผสมผสานไม้ดอกและไม้ผล แปลงผักสวนครัว แปลงพืชพื้นถิ่นแม่กลอง แปลงปลูกพริกบางช้างซึ่งเป็นพริกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีกลิ่นหอม สีสวยสด และรสชาติไม่เผ็ดมากนัก นิยมใช้ประกอบอาหารชาววังในสมัย ร.2 นอกจากนี้ ภายในงานมีการแจกต้นพันธุ์พริกมันบางช้าง และพันธุ์พืชทางการเกษตรต่าง ๆ อาทิเช่น มะเขือเปราะ มะรุม เป็นต้น

         สำหรับการประกวดผลผลิตการเกษตร แบ่งเป็น 2 รายการ ได้แก่ การประกวดพริกมันบางช้าง และพริกแกงเผ็ดบางช้าง ภายใต้แนวคิด "พริกแกงเผ็ดบางช้าง เครื่องครัวแห่งรัตนโกสินทร์"

            นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน