สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวเหนียว กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์สิรินธร

856 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวเหนียว กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์สิรินธร

825  852

850  856

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวเหนียว กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์สิรินธร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธ์ดี ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย พื้นที่แปลงนาและแปลงผัก การฝึกหัดปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์สิรินธร การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ลงสู่สระน้ำในโครงการทหารพันธุ์ดี การทดลองเลี้ยงเป็ดเทศและไก่พื้นบ้าน พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารพันธุ์ดี ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อีกทั้งทรงเยี่ยมเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าวในจังหวัดอุดรธานี ทรงปลูกต้นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24

การดำเนินโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยเฉพาะในด้านทรัพยากรน้ำที่จะต้องมีปริมาณที่เพียงพอ จึงได้มีการกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ออกเป็น 3 พื้นที่ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 190 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 77 ไร่ , พื้นที่ปศุสัตว์ จำนวน 22 ไร่ , พื้นที่แหล่งน้ำ จำนวน 48 ไร่ และพื้นที่ใช้สอยทั่วไป จำนวน 43 ไร่

ในการนี้ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นำข้าราชการกรมการข้าวร่วมรับเสด็จฯ พร้อมทั้งถวายรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวเหนียว กข6 ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวทางพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยพื้นที่แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องดำเนินการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 พระราชทาน จำนวน 30 ไร่ โดยในระยะเวลา 1 ปี สามารถดำเนินการได้ 2 ครั้ง และที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี , พัฒนาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี

845  839

832  833