สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเกี่ยวข้าวและทรงเก็บผลผลิตพืชผักบนคันนาฤดูแล้ง ประจำปี 2562

0041 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเกี่ยวข้าวและทรงเก็บผลผลิตพืชผักบนคันนาฤดูแล้ง ประจำปี 2562

 

0041

0042  0032

0038  

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเกี่ยวข้าวและทรงเก็บผลผลิตพืชผักบนคันนาฤดูแล้ง ประจำปี 2562

 

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

       ในการนี้ ทรงฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการปลูกข้าวในฤดูนาปี และการปลูกพืชไร่หลังนา และพืชผักบนคันนาฤดูแล้ง โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปี 2562 โดย นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน

        ผลการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

                 กิจกรรมที่ 1 การปลูกข้าวแบบอินทรีย์ โดยใช้ข้าวพันธุ์ กข79 เพาะกล้าข้าววันที่ 15 มิถุนายน 2562 บนถาดเพาะกล้าข้าว นำไปปักดำด้วยเครื่องปักดำข้าว วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ด้วยรถปักดำแบบเดินตามชนิด 6 แถว อัตรากล้าข้าวจำนวน 50 ถาดต่อไร่

              การบำรุงรักษา ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

              1. ปุ๋ยอินทรีย์ พด. จากสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่  แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ 50 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อข้าวมีอายุ 15 วัน และ 49 วัน ในแปลงที่ 1   3 และ 7 รวมพื้นที่ 2.83 ไร่

              2. ปุ๋ยชีวภาพนาข้าวร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 4 จากกรมพัฒนาที่ดิน ในแปลงที่ 5 พื้นที่ 1.44 ไร่ ทำการฉีดพ่นเชื้อราเอนโดไฟต์ (Purpureocillium lilacinum) แบบผงแห้ง และนำไปละลายน้ำ อัตราที่ใช้ 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร/ไร่ ในกล้าข้าวที่อายุ 8 วัน เพื่อให้เชื้อราสู่รากกล้าข้าว และใส่เชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ Azospirillum brasilense และเชื้อแบคทีเรียละลายซิลิเกต Bacillus megaterium แบบผงแห้ง และนำไปละลายน้ำ อัตราที่ใช้อย่างละ 200 กรัม/น้ำ 50 ลิตร/ไร่ ช่วงการทำเทือก และใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 4 จากกรมพัฒนาที่ดิน อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ 25 กิโลกรัม/ไร่ ครั้งที่ 1 ช่วงการทำเทือก และครั้งที่ 2 เมื่อข้าวอายุ 45 วัน

              3. ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านวังไทรมาบช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ 50 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อข้าวมีอายุ 15 วัน และ 45 วัน ในแปลงที่ 2   4   6 และ 8 รวมพื้นที่ 3.78 ไร่  

         ขณะนี้ข้าวในแปลงนา มีอายุ 118 วัน และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยการสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมในแปลงนา (Ecological Engineering) ด้วยการปลูกพืชล้มลุกให้ดอกสีเหลือง ปลูกบานบุรีสีเหลือง และต้นปอเทือง เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของศัตรูธรรมชาติ โดยปราศจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว

                 กิจกรรมที่ 2 การปลูกพืชไร่ และพืชผักบนคันนา มีดังนี้ ข้าวโพดหวาน ซุปเปอร์โกลด์ 150 ฝัก และข้าวโพดข้าวเหนียวทับทิม 150 ฝัก รวม 300 ฝัก พริกหยวก 4 กิโลกรัม พริกหอมสุพรรณ 1 กิโลกรัม พริกสดใหญ่ 4 กิโลกรัม พริกขี้หนูสวน 2 กิโลกรัม   พริกขี้หนูจินดา 2 กิโลกรัม ถั่วฝักยาวลำน้ำชี 10 กิโลกรัม บวบเหลี่ยม 20 กิโลกรัม แฟงปิ่นทอง 30 กิโลกรัม น้ำเต้า 30 กิโลกรัม มะระขี้นก 25 กิโลกรัม ฟักทอง 20 กิโลกรัม มะเขือยาวม่วง 15 กิโลกรัม แตงร้าน 70 กิโลกรัม แตงกวา 60 กิโลกรัม มะเขือเปราะ 10 กิโลกรัม และชะอม 10 กิโลกรัม รวมผลผลิตพืชผักทั้งสิ้น 313 กิโลกรัม

                 ผลผลิตดังกล่าวมอบให้โครงการอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา โรงเรียนวัดวังปลาจีด และโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม นอกจากนี้ได้แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

--------------------------------------

 คุณลักษณะของข้าวพันธุ์ กข79

     - เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง

     - อายุเก็บเกี่ยว 112-118 วันเมื่อปลูกโดยวิธีปักดำ

     - ลักษณะทรงกอตั้ง

     - สูง 102 เซนติเมตร

     - ลำต้นค่อนข้างแข็ง

     - ใบสีเขียว

     - รวงแน่นปานกลาง

     - ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่

     - ศักยภาพให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่

     - เสถียรภาพผลผลิตดี

     - ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้

     - อมิโลสต่ำ (16.82%) ข้าวสุกมีลักษณะสีขาวนวล นุ่มเหนียว

     - คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตเป็นข้าวสาร

       100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 ได้

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร. 02-5771688-9 โทรสาร 02-5771300 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็ปไซต์ ptt-rrc.ricethailand.go.th

0002  0003

0013  0016

0021