สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

33290สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

33290

33303  33297

      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานพระราชวโรกาส ผู้เกษียณอายุราชการกราบบังคมลา ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

       โดยมี นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำคณะผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้สนองงานตามพระราชดำริ ของใต้ฝ่าละอองพระบาทมาโดยตลอด

       ในการนี้ นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางสาวลัดดา  วิริยางกูร  ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว นางกาญจนา  กล้าแข็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกรมการข้าว เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้

 33310

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน