สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน “วันลองกอง” ของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44

001 24 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน “วันลองกอง”ของดีเมืองนรา 44

001 23  001 26

   

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน “วันลองกอง”ของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44


          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “บรมราชาภิเษกนฤบดี ชาวนราเปรมปรีดิ์ น้อมถวายพระพรชัย” ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส

โดยมี นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วย นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญในพื้นที่ภาคใต้

กรมการข้าวร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชา ชาวนาเป็นสุข” ประกอบด้วย นิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองชายแดนใต้ข้าวพันธุ์ “มะจานู” มรดกข้าวชาวตานี ซึ่งเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนข้าวแข็งแรง คอรวงยาว และเป็นข้าวที่มีอมิโลสสูง และข้าวพันธุ์ “ซีบูกันตัง 5” ซึ่งเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนข้าวแข็งแรง คอรวงสั้น รวงแน่นปานกลาง และเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนิทรรศการ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้” นิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์ อดุลยเดช สยามมินทราธิราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” นิทรรศการ “เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่ทรงงานด้านข้าว นิทรรศการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขตลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชนิทรรศการ “ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นและผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล” และนิทรรศการ “ผลิตภัณฑ์จากข้าวของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และกลุ่มเกษตรกร

         และได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการในพื้นที่ดังนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเปลี่ยนพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาทำนาได้อีกครั้ง เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่เกษตรกร พื้นที่ดำเนินการ   คือพื้นที่นาร้างในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา สามารถพื้นฟูนาร้างให้กลับมาทำนาได้แล้วประมาณ 95,000 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวเปลือกในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 42,000 ตัน ตั่งแต่ปีงบประมาณ 2553 – ปัจจุบัน

         โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนาแปลงใหญ่จำนวน 32 แปลง พื้นที่ 8 อำเภอ พื้นที่ 28,876 ไร่ เกษตรกร 1,975 ราย

-       ปลูกข้าวนาปรังจำนวน 17 แปลง พื้นที่ 22,618.25 ไร่ เกษตรกรจำนวน 1,543 ราย ปลูกข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1, กข59, กข43, กข77, กข79, ชัยนาท1 ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัมต่อไร่

-       ปลูกข้าวนาปี จำนวน 15 แปลง พื้นที่ 6,257.75 ไร่ เกษตรจำนวน 432 ราย ปลูกข้าวพันธุ์ เล็บนกปัตตานี, สังข์หยดพัทลุง, เฉี้ยงพัทลุง, ไข่มดริ้น3, ลูกลาย และยาโค ผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัมต่อไร่

          โครงการศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประธานศูนย์ นายสมชาย เหมาะแหล่ ทางกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 106 คน พื้นที่ 609 ไร่ โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเข้ามาดูแลและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน

                   

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน

 

001 1  001 18

001 15  001 19

001 21  001 20

001 22

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน งานวันลองกองในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ บรมราชาภิเษกนฤบดี ชาวนราเปรมปรีดิ์ น้อมถวายพระพรชัย     ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส

โดยมี นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วย         นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นางจุรี  ภัทรกุลนิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายโอวาท  ยิ่งลาภ  ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายอัมพร  ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญในพื้นที่ภาคใต้

กรมการข้าวร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชา ชาวนาเป็นสุข” ประกอบด้วย  นิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองชายแดนใต้ข้าวพันธุ์ มะจานูมรดกข้าวชาวตานี ซึ่งเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนข้าวแข็งแรง คอรวงยาว และเป็นข้าวที่มีอมิโลสสูง และข้าวพันธุ์ ซีบูกันตัง 5” ซึ่งเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนข้าวแข็งแรง คอรวงสั้น รวงแน่นปานกลาง และเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนิทรรศการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้นิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์ อดุลยเดช สยามมินทราธิราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10” นิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่ทรงงานด้านข้าว นิทรรศการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขตลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชนิทรรศการ ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นและผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูลและนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์จากข้าวของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และกลุ่มเกษตรกร

         และได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการในพื้นที่ดังนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเปลี่ยนพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาทำนาได้อีกครั้ง เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่เกษตรกร พื้นที่ดำเนินการ    คือพื้นที่นาร้างในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา สามารถพื้นฟู     นาร้างให้กลับมาทำนาได้แล้วประมาณ 95,000 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวเปลือกในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 42,000 ตัน ตั่งแต่ปีงบประมาณ 2553 – ปัจจุบัน

         โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนาแปลงใหญ่จำนวน 32 แปลง พื้นที่ 8 อำเภอ พื้นที่ 28,876 ไร่ เกษตรกร 1,975 ราย

-       ปลูกข้าวนาปรังจำนวน 17 แปลง พื้นที่ 22,618.25 ไร่ เกษตรกรจำนวน 1,543 ราย ปลูกข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1, กข59, กข43, กข77, กข79, ชัยนาท1 ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัมต่อไร่

-       ปลูกข้าวนาปี จำนวน 15 แปลง พื้นที่ 6,257.75 ไร่ เกษตรจำนวน 432 ราย ปลูกข้าวพันธุ์     เล็บนกปัตตานี, สังข์หยดพัทลุง, เฉี้ยงพัทลุง, ไข่มดริ้น3, ลูกลาย และยาโค ผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัมต่อไร่

          โครงการศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประธานศูนย์ นายสมชาย เหมาะแหล่ ทางกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 106 คน พื้นที่ 609 ไร่ โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเข้ามาดูแลและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน

                   

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน