สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตร “โครงการเกษตรรวมใจ”

30933 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตร “โครงการเกษตรรวมใจ”

30846

30848  30849

30831

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตร “โครงการเกษตรรวมใจ”

 

           เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าว นำคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการข้าว อาทิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน ภายในโครงการเกษตรรวมใจ ประจำปี 2562 โดยกรมการข้าวได้ดำเนินการในปี 2562 มี 2 กิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมจัดทำแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรที่ดีเหมาะสมสำหรับการบริโภค ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่ 10ไร่ โดยวิธีหว่านน้ำตมด้วยเครื่องพ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และเก็บเกี่ยวในวันที่ 30 มกราคม 2562 เมื่อข้าวมีอายุ 122 วัน ได้ผลผลิตข้าว จำนวน 5,000 กิโลกรัม ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว

- กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ          แก่เจ้าหน้าที่ นักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ เกษตรกร และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป โดยวิทยากรในสังกัดศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและผลิตข้าว         เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน โดยดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ซึ่งกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าว ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว ได้ดำเนินการ “โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อใช้พื้นที่ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ในการเกษตร เป็นแปลงตัวอย่างและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การปลูกข้าวแก่นักเรียนนายร้อย เกษตรกร และผู้ที่มีความสนใจ โดยกรมการข้าวได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้คำแนะนำการปลูกข้าวเพื่อการบริโภค ซึ่งโรงเรียนมีพื้นที่ดำเนินการประมาณ 100 ไร่ สามารถทำนkได้เต็มพื้นที่ในฤดูนาปี ส่วนฤดูนาปรังสามารถทำนาได้เพียง 30 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ไม่สม่ำเสมอและขาดแคลนน้ำในการทำนา

 

   นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน

 

30836  30837

30827  30835

30841  30851