'กรมสมเด็จพระเทพ' เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 13

H 'กรมสมเด็จพระเทพ' เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 13

001

 

'กรมสมเด็จพระเทพ' เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน 
“สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 13

 

         วันนี้ 11 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

         โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง อาทิ    นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมรับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย

         ในส่วนของกรมการข้าว ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด “ต่อยอดพระราชปณิธานสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ” อาทิ การแสดงพันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติ 5 สายพันธุ์ข้าวสี 4 ภาคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสี 4 และการสาธิตการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ไอศกรีมโภชนาการสูง (จากต้นอ่อนข้าวสาลี) เป็นต้น

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดร่วมกิจกรรมและนิทรรศการภายใต้แนวคิด “สืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาพัฒนาการเกษตรไทยเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมงานตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในงานนี้ด้วย จัดแสดงนิทรรศการที่ด้านเกษตรที่น่าสนใจดังนี้

         1) นิทรรศการด้านการบริหารทรัพยากรน้ำดินและการปฏิรูปที่ดินโดยแสดงโมเดลจำลองการบริหารทรัพยากรป่าต้นน้ำและการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ (งานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้) นิทรรศการการปฏิบัติการฝนหลวงและนิทรรศการ King Bhumibol World Soil Day award

         2) นิทรรศการด้านการผลิตต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายผลด้านการตลาดอาทิ การแสดงพันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติ 5 สายพันธุ์ข้าวสี 4 ภาคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสี 4 ภาคนิทรรศการพันธุ์ดาหลาคือต้นดาหลาและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยดาหลา การเลี้ยงผึ้งโพรง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งโพรง จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง การเลี้ยงไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม รวมถึงผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน การแสดงตู้ปลาทะเลปลาสวยงาม รวมถึงนิทรรศการด้านงานสหกรณ์และตรวจบัญชีสหกรณ์ ตลอดจนยังมีร้านกาแฟ Pang Muang co – op coffee ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอบ้านปางม่วงจังหวัดเชียงรายที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จนเกิดเป็นแบรนด์ของชุมชนและงานศิลปะหัตถกรรมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนอกจากนี้ยังมีการสาธิตและการฝึกอาชีพ อาทิการสาธิตการแปรรูปอาหารจากปลาผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดยำดอกดาหลา น้ำดาหลา น้ำสลัดจากดอกดาหลาและขนมจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ไอศกรีมโภชนาการสูง (จากต้นอ่อนข้าวสาลี) ส่วนการฝึกอาชีพเช่น การทำเดคูพาจ การทำดอกมะลิจากรังไหม การเพ้นท์กระเป๋าลดโลกร้อน การผลิตน้ำหมักชีวภาพและการผลิตโลชั่นบำรุงผิวจากผึ้ง การรีดนมโคด้วยเต้ายาง แนะนำการทำบัญชีอย่างง่าย โดยมีสมุดบัญชีแจกให้กับผู้สนใจ

         นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบืออย่างละ 1 คู่รวม 4 ตัวในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคเงินทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สำหรับโคกระบือที่ไถ่ชีวิต จะนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์และนำลูกที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ยากจนต่อไป

         “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชมนิทรรศการและรับของที่ระลึกจากบูทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งร่วมใจแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านการจัดงานนิทรรศการที่หลากหลายให้ได้รับชม

                   

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน