'กรมสมเด็จพระเทพ' เสด็จฯในพิธีปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตฯโรงเรียนนายร้อยจปร.

H'กรมสมเด็จพระเทพ' เสด็จฯในพิธีปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตฯโรงเรียนนายร้อยจปร.

001

'กรมสมเด็จพระเทพ' เสด็จฯในพิธีปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตฯโรงเรียนนายร้อยจปร.

       วันนี้ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.27 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

       ในโอกาสนี้ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว ได้ดำเนินการปลูกข้าวในฤดูนาปี โดยใช้พันธุ์ข้าว กข 43 ผลผลิตที่ได้นำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์~และนำไปใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทาน โดยสีเป็นข้าวอินทรีย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ซึ่งในปี 2562 ได้ส่งมอบพันธุ์ข้าวที่ได้รับจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 1,400 กิโลกรัม ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก รวมพื้นที่ปลูก 93 ไร่ โดยเริ่มดำเนินการเพาะปลูกไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คาดว่าจะได้ผลผลิตเฉลี่ย 450 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวมกว่า 4 หมื่น 1 พันกิโลกรัม

        หลังจากนั้น ทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข79 และทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตควบคู่กันไปด้วย สำหรับข้าวพันธุ์ กข 79 เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการรับรองจาก กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีลักษณะเป็นข้าวพื้นนุ่มที่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วันโดยวิธีปักดำ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี~คุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 % ชั้น 1 ได้ นอกจากนี้ยังเป็นข้าวอมิโลสต่ำ ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือและภาคกลาง สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการส่งออกที่ต้องการข้าวเจ้าพื้นนุ่มจำนวนมากเพื่อทำตลาดในต่างประเทศ และตลาดอาเซียน เนื่องจากเป็นข้าวที่มีความนุ่ม ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ