สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไท

h 16.08.59สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี   อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

m 16.08.59 s

วันอังคารที่ 16  สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม  มายังศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  เพื่อทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย  และทรงเปิดหอเกียรติภูมิ 100 ปี  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และอธิบดีกรมการข้าว  เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

ในการนี้ทรงรับการถวายเอกสารประวัติศาสตร์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  และสูจิบัตรเอกสารนิทรรศการ 100 ปี  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  และดวงตราไปรษณีย์ที่ระลึก 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย  พระราชทานของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานจำนวน 80 ราย  จากนั้นเสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย  และหอเกียรติภูมิ 100 ปี  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  เสด็จฯไปทรงปลูกต้นปาริชาติ ต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี  จำนวน 1 ต้น  จากนั้นเสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการภายในหอเกียรติภูมิ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประกอบด้วย นิทรรศการภายใต้หัวข้อ “ 2 มหาราชกับการพัฒนาข้าวไทย  (รัชกาลที่ 5  และรัชกาลที่ 9 )”  นิทรรศการ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  นำเสนอผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ของงานวิจัยข้าว  นิทรรศการปูชนียบุคคลด้านข้าว  จากนั้นเสด็จฯ ต่อไปยังอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว  ทรงสาธิตการทำข้าวพองอัดแท่ง  ทรงโรยข้าวพองสีม่วงลงในแผ่นอะคริลิค มีตัวอักษรความว่า “100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี”

ต่อมา เสด็จฯ ประทับรถไฟฟ้าไปทอดพระเนตรแปลงนาแสดงพันธุ์ข้าว  ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ   นิทรรศการเส้นทางประวัติศาสตร์งานวิจัยข้าวไทย  และผลงานประวัติศาสตร์ด้านข้าวของหน่วยงานพันธมิตร  ทอดพระเนตรการสาธิตการผสมพันธุ์ข้าวลูกผสมในแปลงสาธิต  ทรงปลูกข้าว ลูกผสมในแปลงสาธิต  ประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรนิทรรศการมีชีวิตหัวข้อ วิถีข้าวไทยในอดีตทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมจำนวน 5 ชุดประกอบด้วย  คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมการข้าว  คณะผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี  คณะข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  คณะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว  และคณะผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา  เสด็จฯไปยังห้องรับรอง  จากนั้นเสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯพระราชดำเนินกลับ 

อนึ่ง  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีมีอายุครบ 100 ปีแห่งการสถาปนาในปี 2559  ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการในปี พ.ศ. 2459  ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวและพัฒนาข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโลก   โดยในครั้งนั้นก่อตั้งเป็น  “นาทดลองคลองรังสิต”  ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีทดลองรังสิต”  และเปลี่ยนเป็น  “สถานีทดลองข้าวรังสิต” และยกฐานะ เป็น “ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี”  ในปี 2525  มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวหลายสายพันธุ์  พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี  มีปริมาณการส่งออกรองลงมา  ในชื่อของ“ ข้าวหอมปทุมธานี”   ได้แก่  พันธุ์ปทุมธานี 1  รับรองพันธุ์เมื่อปี  2543

   

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยข้าวแห่งแรกของประเทศไทย  เป็นสถานที่จุดกำเนิดของงานวิจัยข้าวไทยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเพาะปลูกข้าวและพันธุ์ข้าวตามพระราชปณิธานมาโดยตลอด  ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านข้าวเพื่อรับใช้สังคมและชาวนาทั้งในเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว การอารักขาข้าว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป  รวมถึงการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมข้าว ได้ผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือในวงวิชาการ และยังมีหน้าที่ทำงานวิจัยและประสานงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ซึ่งวิวัฒนาการและผลงานด้านวิจัยและพัฒนาข้าวในช่วงระยะที่ผ่านมายังไม่ได้รับการรวบรวมและเผยแพร่อย่างเป็นระบบที่เป็นรูปธรรมให้นักวิชาการเกษตร  เกษตรกร  และบุคคลทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง

การจัดตั้งหอเกียรติภูมิและกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทยนี้  เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี  และเป็นอนุสรณ์เชิดชูคุณงามความดีและผลงานที่สำคัญของผู้ที่มีส่วนวิจัยและพัฒนาข้าวไทยในรอบ 100 ปี  อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจให้กับนักวิจัยข้าวและประชาชนทั่วไป  ที่สำคัญจะนำไปสู่ความมุ่งมั่นพัฒนาข้าวไทยให้ก้าวหน้าประจักษ์แก่สาธารณชนสืบไป

            หอเกียรติภูมิ ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้ก่อสร้างในครั้งนี้เป็น แลนด์มาร์คสำคัญของงาน  ภายในนำเสนอนิทรรศการต่างๆ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปฏิรูปข้าวไทย และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  กับการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ส่วนที่ 2 นิทรรศการประวัติศาสตร์ 100 ปีงานวิจัยข้าวไทยแบ่งเป็น 4 ยุค คือ ยุคแรกหลังการก่อตั้งนาทดลองคลองรังสิต (พ.ศ.2459-2496)  ยุคกรมการข้าวสมัยแรก (พ.ศ.2496-2515)  ยุคกรมวิชาการเกษตร (พ.ศ.2515-2549)  ยุคกรมการข้าวในสมัยปัจจุบัน (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)  ซึ่งนำเสนอเป็นภาพ  ตัวอย่างของจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละยุค  จุดเด่นของงานวิจัยคือ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1  เนื่องจากเป็นผลงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีที่มีคุณค่าต่อประเทศ  มีปริมาณการส่งออก และมีมาตรฐานเฉพาะ 

และส่วนที่ 3 นิทรรศการปูชนียบุคคลด้านข้าวไทย  จำนวน 9 ท่าน นำเสนอภาพถ่ายพร้อมประวัติและผลงานสั้น ๆ ได้แก่  พระยาโภชากร (ตริ  มิลินทสูต)  พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ดร.สละ ทศานนท์  

Dr.Harry H. Love  ดร.ครุย  บุณยสิงห์  นายบุญเลิศ  กล้ายประยงค์  นายปรีชา  ขัมพานนท์  และดร.บริบูรณ์ สมฤทธิ์  โดยทั้ง 9 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่น  เป็นที่ยอมรับและมีคุณประโยชน์ต่อวงการข้าว  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังและควรแก่การเคารพยกย่อง

นอกจากนี้มีกิจกรรมนิทรรศการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว  นิทรรศการสายเส้นทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยนิทรรศการเส้นทางสายประวัติศาสตร์ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย  ประกอบด้วย นิทรรศการของศูนย์วิจัยข้าวจำนวน 27 แห่งและกองวิจัยและพัฒนาข้าว  โดยเรียงร้อยตามลำดับการก่อตั้งทั้งนี้แต่ละศูนย์ได้นำเสนอประวัติของศูนย์และผลงานวิจัยเด่นศูนย์ฯละ 1 เรื่อง  นิทรรศการแปลงนาทดลอง  แปลงโชว์ปลูกต้นข้าวสีม่วงเป็นตัวอักษรคำว่า 100 ปีงานวิจัยข้าวไทย  มีต้นข้าวสีเขียวที่กำลังออกรวงเป็นพื้นหลัง  แปลงแสดงพันธุ์ข้าว  ปลูกแสดงพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยของปทุมธานี  ประกอบด้วย พันธุ์ปทุมธานี 1  กข31  และกข63  แปลงสาธิตแสดงเครื่องมือสมัยใหม่ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อช่วยปรับระดับผิวดินให้มีความสม่ำเสมอ  แปลงข้าวลูกผสม  ประกอบด้วยแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม  และแปลงปลูกข้าวลูกผสมที่ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกอบด้วยพันธุ์ กขผ1  และกขผ3

(กรมการข้าวและหน่วยงานร่วม)  และมีพื้นที่จัดแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของการทำนาในบริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์ของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

*****************************

กลุ่มประชาสัมพันธ์  สำนักบริหารกลาง  กรมการข้าว

16  สิงหาคม  2559