กรมการข้าวจัดยิ่งใหญ่ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 62

DSC 4449 02กรมการข้าวจัดยิ่งใหญ่ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ
เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 62

 

กรมการข้าวจัดยิ่งใหญ่ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ
เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 62

          วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 9.00 – 19.00 น. ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

          โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะเฝ้ารับเสด็จ

          ในการนี้ ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่ 6 ผู้ทูลเกล้าถวายข้าวสาร และผู้เข้ารับพระราชทานข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์หลัก รวม 4 ราย ได้แก่

          1) นางสาวกมลทิพย์  พิมพ์เสน เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่ 6

          2) นายอัษฎางค์  สีหาราช ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ทูลเกล้าถวายข้าวสาร จำนวน 50 ตัน

          3) พลตำรวจโท วิชิต  ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้ารับพระราชทานข้าวสาร จำนวน 50 ตัน

          4) นายสรรศุภร  วิชพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์หลัก จำนวน 1 ตัน

          สำหรับวันข้าวและชาวนาแห่งชาติตรงกับที่ 5 มิถุนายนของทุกปี วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ที่ทรงงานด้านข้าว และให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะของพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านข้าวให้แก่ชาวนาได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนาซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ชาวนา และภาคเอกชน โดยจัดภายใต้แนวคิด “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล”

          จากนั้นทรงเสด็จฯทอดพระเนตรกิจกรรม นิทรรศการต่างๆ ภายในงาน โดยในปีนี้กรมการข้าวได้เชิญหน่วยงานต่างๆ มีทั้งภาครัฐ  เอกชน และองค์กรชาวนา ร่วมจัดนิทรรศการและวิชาการ มีหน่วยงานร่วมทั้งหมด 49 หน่วยงาน จำนวน 106 บูธ โดยมีกิจกรรม/นิทรรศการที่สำคัญ เช่น

              - การรับรองพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 5 พันธุ์ นำมาจัดแสดงภายในงานฯ ประกอบด้วย พันธุ์ กข79 (ชัยนาท 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ขะสอ 62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 และข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62

              - นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ที่ทรงงานด้านข้าว เช่น นิทรรศการพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ,นิทรรศการพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และตำราฝนหลวงพระราชทาน , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             - จัดเตรียมพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ณ แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามประเพณีนิยม จำนวน 10,000 ซอง ประกอบด้วยข้าวนาสวน จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 , ปทุมธานี 1 , กข43 และ กข6 แจกจ่าย ณ บริเวณงานทั้ง 5 แห่ง

              - การเชิดชูเกียรติชาวนา : ผลงานของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562 และผลงานองค์กรชาวนาต่างๆ (ศูนย์ข้าวชุมชนและสมาคมต่างๆ)

              - กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชาวนา อาทิเช่น นิทรรศการวิชาการด้านข้าว ที่แบ่งออกเป็น 5 โซน นำเสนอเรื่องข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิต ได้แก่ โซนที่ 1 ด้านการตลาดและการส่งออก , โซนที่ 2 ด้านการผลิตและนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต , โซนที่ 3 ด้านการส่งเสริมการผลิต , โซนที่ 4 ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า และ โซนที่ 5 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกล

               - การเสวนาวิชาการด้านข้าว , การแสดงวัฒนธรรมประเพณีด้านข้าว

              - และยังมีกิจกรรมสำคัญเด่นๆ อีกเช่นกัน คือ การผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 แบบครบวงจร นำเสนอตั้งแต่ภาคการผลิต ส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ และการเชื่อมโยงตลาดครบวงจร สร้างเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยใช้แนวคิด : การตลาดนำการผลิต เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภค ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรในการส่งเสริมผลผลิต โดยวางแผนบริหารจัดการร่วมกัน นำข้าว กข43 ของกรมการข้าวที่มีลักษณะเด่น มาสร้างเป็นสินค้าแบรนด์สินค้า ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) 

              - นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าว กข69 (ทับทิมชุมแพ) หรือ Ruby rice perfection skin kit ผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิว 3 ชนิด คือ ครีมบำรุงผิวสูตรกลางวัน มาร์คหน้าแบบไม่ต้องล้างออกสำหรับกลางคืน และเซรั่มบำรุงผิว และนวัตกรรมเครื่องสำอางแต่งสีจากธรรมชาติ” เป็นสีที่ได้จากการใช้เชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับกากรำข้าวเหลือทิ้งทางการเกษตรในการผลิตสี นำมาพัฒนาเป็นสีทาเล็บ และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอาง

          ในส่วนประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัด ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานฯ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 โดยปีนี้จัด 4 ภาค ได้แก่

          - ภาคเหนือ จัดที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จังหวัดสกลนคร

          - ภาคใต้  จัดที่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

          - ภาคกลาง  ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จัดที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 9.00 – 19.00 น. ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะเฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่ 6 ผู้ทูลเกล้าถวายข้าวสาร และผู้เข้ารับพระราชทานข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105
ชั้นพันธุ์หลัก รวม 4 ราย ได้แก่

1) นางสาวกมลทิพย์  พิมพ์เสน เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่ 6

2) นายอัษฎางค์  สีหาราช ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ทูลเกล้าถวายข้าวสาร จำนวน 50 ตัน

3) พลตำรวจโท วิชิต  ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้ารับพระราชทานข้าวสาร จำนวน 50 ตัน

4) นายสรรศุภร  วิชพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์หลัก จำนวน 1 ตัน

สำหรับวันข้าวและชาวนาแห่งชาติตรงกับที่ 5 มิถุนายนของทุกปี วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ที่ทรงงานด้านข้าว และให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะของพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านข้าวให้แก่ชาวนาได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนาซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ชาวนา และภาคเอกชน โดยจัดภายใต้แนวคิด “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล”

จากนั้นทรงเสด็จฯทอดพระเนตรกิจกรรม นิทรรศการต่างๆ ภายในงาน โดยในปีนี้กรมการข้าวได้เชิญหน่วยงานต่างๆ มีทั้งภาครัฐ  เอกชน และองค์กรชาวนา ร่วมจัดนิทรรศการและวิชาการ มีหน่วยงานร่วมทั้งหมด 49 หน่วยงาน จำนวน 106 บูธ โดยมีกิจกรรม/นิทรรศการที่สำคัญ เช่น

    - การรับรองพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 5 พันธุ์ นำมาจัดแสดงภายในงานฯ ประกอบด้วย พันธุ์ กข79 (ชัยนาท 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ขะสอ 62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 และข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62

    - นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ที่ทรงงานด้านข้าว เช่น นิทรรศการพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ,นิทรรศการพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และตำราฝนหลวงพระราชทาน , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   - จัดเตรียมพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ณ แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามประเพณีนิยม จำนวน 10,000 ซอง ประกอบด้วยข้าวนาสวน จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่
ขาวดอกมะลิ 105
, ปทุมธานี 1 , กข43 และ กข6 แจกจ่าย ณ บริเวณงานทั้ง 5 แห่ง

    - การเชิดชูเกียรติชาวนา : ผลงานของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562 และผลงานองค์กรชาวนาต่างๆ (ศูนย์ข้าวชุมชนและสมาคมต่างๆ)

    - กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชาวนา อาทิเช่น นิทรรศการวิชาการด้านข้าว ที่แบ่งออกเป็น 5 โซน นำเสนอเรื่องข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิต ได้แก่ โซนที่ 1 ด้านการตลาดและการส่งออก , โซนที่ 2 ด้านการผลิตและนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต , โซนที่ 3 ด้านการส่งเสริมการผลิต , โซนที่ 4 ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า และ โซนที่ 5 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกล

     - การเสวนาวิชาการด้านข้าว , การแสดงวัฒนธรรมประเพณีด้านข้าว

    - และยังมีกิจกรรมสำคัญเด่นๆ อีกเช่นกัน คือ การผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 แบบครบวงจร นำเสนอตั้งแต่ภาคการผลิต ส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ และการเชื่อมโยงตลาดครบวงจร สร้างเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยใช้แนวคิด : การตลาดนำการผลิต เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภค ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรในการส่งเสริมผลผลิต โดยวางแผนบริหารจัดการร่วมกัน นำข้าว กข43 ของกรมการข้าวที่มีลักษณะเด่น มาสร้างเป็นสินค้าแบรนด์สินค้า ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) 

    - นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าว กข69 (ทับทิมชุมแพ) หรือ Ruby rice perfection skin kit ผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิว 3 ชนิด คือ ครีมบำรุงผิวสูตรกลางวัน มาร์คหน้าแบบไม่ต้องล้างออกสำหรับกลางคืน และเซรั่มบำรุงผิว และนวัตกรรมเครื่องสำอางแต่งสีจากธรรมชาติ” เป็นสีที่ได้จากการใช้เชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับกากรำข้าวเหลือทิ้งทางการเกษตรในการผลิตสี นำมาพัฒนาเป็นสีทาเล็บ และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอาง

ในส่วนประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัด ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานฯ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 โดยปีนี้จัด 4 ภาค ได้แก่

- ภาคเหนือ จัดที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จังหวัดสกลนคร

- ภาคใต้  จัดที่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ภาคกลาง  ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จัดที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี