สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิด งานเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยาน ร.2

mh 9.02.62สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิด งานเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยาน ร.2

 

m 9.02.62 s

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯทรงเปิด งานเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยาน ร.2

         เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562” ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

         การจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการการเกษตร ภายใต้แนวคิด "เกษตรกรรุ่นใหม่ อนาคตเกษตรไทย" อาทิเช่น การแสดง ผลงานของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก กลุ่มยุวเกษตรกรจากโรงเรียนต่าง ๆ ผลงานของ Young Smart Farmer ด้านการผลิตทางการเกษตรและการสร้างนวัตกรรมเกษตร เช่น การผลิตข้าวครบวงจรการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน เป็นต้น

         ในการนี้ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กรมการข้าวเฝ้ารับเสด็จฯ

         ในส่วนของกรมการข้าว ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ภายในงาน ดังนี้

         1. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เช่น การทดสอบความงอก การวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ เป็นต้น

         2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการแนะนำเกษตรกรต้นแบบด้านข้าวจังหวัดสมุทรสงคราม ข้าวอนามัยอัมพวา

         3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก หมั่นโถข้าวกล้องงอก เป็นต้น

         นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการที่มีชีวิตในแปลงสวนเกษตร ซึ่งแบ่งเป็นซุ้มไม้เลื้อย แปลงปลูกพืชผักผสมผสานไม้ดอกและไม้ผล แปลงผักสวนครัว แปลงพืชพื้นถิ่นแม่กลอง แปลงปลูกพริกบางช้างซึ่งเป็นพริกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีกลิ่นหอม สีสวยสด และรสชาติไม่เผ็ดมากนัก นิยมใช้ประกอบอาหารชาววังในสมัย ร.2 และการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในร่องสวน ซึ่งมี QR code ให้ผู้เข้าชมงานแสกนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธุ์พืชและพันธุ์ปลานั้น ๆ นอกจากนี้ จะมีการแจกต้นพันธุ์พริกบางช้างภายในงานด้วย

         สำหรับการประกวดผลผลิตการเกษตร แบ่งเป็น 2 รายการ ได้แก่ การปลูกพริกบางช้างในกระถาง ภายใต้แนวคิด: นำพริกมันบางช้างกลับคืนถิ่น และการปลูกผักสวนครัวในกระถาง ภายใต้แนวคิด: เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน โดยสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและนักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถสมัครเข้าประกวดได้ โดยสมัครด้วยตนเองในวันประกวด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ร.ร.วัดอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม ชิงรางวัลเงินสด ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                  

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน